Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi (www.spstarawies.net.pl).

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1.03.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.01.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą​

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 - na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, napisy będą dodawane sukcesywnie,

 - zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane,

 - opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 - nie wszystkie elementy nietekstowe, i umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,

 - formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych, 

 - poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie podmiotu publicznego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 13.10.2020r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.01.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  sp@szkolastarawies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 434 25 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 - wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymaniu tych terminów oraz na odmowę żądania można składać skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 - Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi

 - Adres: Stara Wieś 790; 36-200 Brzozów

 - E-mail: sp@szkolastarawies.pl

 - poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl,(Otworzy się w nowej karcie)

  

Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl. (Otworzy się w nowej karcie)

Informacje dotyczące strony internetowej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Zależy nam, aby każdy Internauta miał dostęp do zamieszczanych w naszej stronie materiałów i mógł korzystać z dostarczonych funkcjonalności, naszym celem jest aby strona szkoły była zgodna z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).(Otworzy się w nowej karcie) 

Poruszanie się za pomocą klawiatury

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu,

  • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony informacyjnej(Otworzy się w nowej karcie)

Kontrast

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Kontakt

Zapewnienie pełnej dostępności serwisu to proces.

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis, prosimy o kontakt pod adres e-mail: sp@szkolastarawies.pl

Jednocześnie informujemy, iż materiały znajdujące się w chwili uruchomienia nowej strony szkoły w archiwum nie są dostosowane do standardu WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Do budynku osoba niepełnosprawna może wejść od strony sali gimnastycznej wejściem z podjazdem dla wózków inwalidzkich, bezpośrednio do wejścia może podjechać samochodem. Część administracyjna znajduje się na poziomie I budynku. Pracownicy obsługi udzielają pomocy przy wejściu do budynku.

Do budynku osoba niepełnosprawna można wejść z psem asystującym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością po wcześniejszym umówieniu spotkania. W tym celu należy się kontaktować telefonicznie pod numerem: 13 434 25 25 lub mailowo: sp@szkolastarawies.pl.

Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw:

  1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.

  2. Może skontaktować się ze Szkołą Podstawową w Starej Wsi poprzez:

Przy załatwianiu spraw jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Spotkanie należy głosić na załączonym formularzu. 

Po otrzymaniu przez nas informacji, pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 36-200 Brzozów, Stara Wieś 790, lub e-mailem: sp@szkolastarawies.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.00 będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
 

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Koordynatorem do spraw dostępności jest Janusz Pomykała, tel. 13 306 10 67.
Tą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. 13 434 25 25. Osobą do kontaktu jest Krystyna Długosz.

RAPORT Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI

RAPORT Z AUDYTU O STANIE DOSTĘPNOŚCI STANDARDU WCAG 2.0. i ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI

 

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO